ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
1 ಮಡಿಕೇರಿ 08272 571201, 571214, 571247, 571252
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 08276

571231, 571232, 571234, 571235,

571236, 571237, 571248, 571251

3 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 08274

571211, 571212, 571213, 571215,

571216, 571217, 571218, 571219,

571249, 571250, 571253, 571254