ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದ್ದೆ ಪೋನ್ ನಂ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೊಡಗು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448999344 DD1
ಕಾಂತರಾಜು ಕೊಡಗು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448590138/ 9353525835 DD2
ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448999400 DD3
ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಬಿಳಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 9480695262 DD4
ಹೇಮಂತ್ ಜಿ.ಎಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 9480695261 DD5
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್.ಟಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಡಿಕೇರಿ 9480695260 DD6

DDPI
DDPI2

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ...