ಮುಚ್ಚಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

 

ಕ್ರಮ. ಸಂ. ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ದೂರಾವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ- ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1

ಅಬಕಾರಿ ಉಪಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫಿಕೃಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,

ಮಡಿಕೇರಿ

229295

224736

dccrg-ex-ka[at]nic[dot]in

edckodagu[at]gmail[dot]com

2

ಅಬಕಾರಿ ಉಪಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್೯ ರಸ್ತೆ

ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್, ಮಡಿಕೇರಿ

224773 dysesubdivision[dot]madikeri[at]gmail[dot]com
3

ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಮಡಿಕೇರಿ ವಲಯ, ಡೆಚ್ಚೂರೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೋಸೈಟಿ, ಕೆ.ಸಿ.ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಡೆಚ್ಚೂರೂ, ಮಡಿಕೇರಿ

223368 madikerirange[at]gmail[dot]com