ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 571201

ಇಮೇಲ್ : dckodagu[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : https://kodagu.nic.in/dm-profile/%e0%b2%a1%e0%b2%be-%e0%b2%b8%e0%b2%a4%e0%b3%80%e0%b2%b6-%e0%b2%ac%e0%b2%bf-%e0%b2%b8%e0%b2%bf-%e0%b2%ad%e0%b2%be-%e0%b2%86-%e0%b2%b8%e0%b3%87/
ದೂರವಾಣಿ : 08272225500