ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amosrimangalaphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9740049648