ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂರ್ನಾಡು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂರ್ನಾಡು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : amomurnaduphc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8277510322