ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲ್ಸ್ ,ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : kals[dot]school[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 9448794545