ಮುಚ್ಚಿ

ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಸ್ತಿಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಸ್ತಿಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಸ್ತಿಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಸಿ.ಎಮ್.ವಿ ನಮೂನೆ -1