ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 33% ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 33% ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 33% ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ 05/10/2019 ನೋಟ (1 MB)