ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ 35 ಸಂತ್ರಸ್ತ/ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ 35 ಸಂತ್ರಸ್ತ/ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ 35 ಸಂತ್ರಸ್ತ/ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 21/05/2019 ನೋಟ (1 MB)