ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಆಗಸ್ಟ್ 10th ಫಲಿತಾಂಶ 10/08/2020 ನೋಟ (427 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 9th ಫಲಿತಾಂಶ 09/08/2020 ನೋಟ (419 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 8th ಫಲಿತಾಂಶ 08/08/2020 ನೋಟ (528 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 7th ಫಲಿತಾಂಶ 07/08/2020 ನೋಟ (316 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 6th ಫಲಿತಾಂಶ 06/08/2020 ನೋಟ (440 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 5th ಫಲಿತಾಂಶ 05/08/2020 ನೋಟ (445 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 4th ಫಲಿತಾಂಶ 04/08/2020 ನೋಟ (479 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 3rd ಫಲಿತಾಂಶ 03/08/2020 ನೋಟ (446 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 2nd ಫಲಿತಾಂಶ 02/08/2020 ನೋಟ (438 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 1st ಫಲಿತಾಂಶ 01/08/2020 ನೋಟ (474 KB)