ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜುಲೈ 28th ಫಲಿತಾಂಶ 28/07/2021 ನೋಟ (784 KB)
ಜುಲೈ 27th ಫಲಿತಾಂಶ 27/07/2021 ನೋಟ (818 KB)
ಜುಲೈ 26th ಫಲಿತಾಂಶ 26/07/2021 ನೋಟ (819 KB)
ಜುಲೈ 24th ಫಲಿತಾಂಶ 24/07/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಜುಲೈ 23rd ಫಲಿತಾಂಶ 23/07/2021 ನೋಟ (745 KB)
ಜುಲೈ 22nd ಫಲಿತಾಂಶ 22/07/2021 ನೋಟ (945 KB)
ಜುಲೈ 20th ಫಲಿತಾಂಶ 20/07/2021 ನೋಟ (856 KB)
ಜುಲೈ 19th ಫಲಿತಾಂಶ 19/07/2021 ನೋಟ (743 KB)
ಜುಲೈ 17th ಫಲಿತಾಂಶ 17/07/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಜುಲೈ 16th ಫಲಿತಾಂಶ 16/07/2021 ನೋಟ (880 KB)