ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೋವಿಡ್ 19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಫೆಬ್ರವರಿ 05th ಫಲಿತಾಂಶ 05/02/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಆಗಸ್ಟ್ 19th ಫಲಿತಾಂಶ 19/08/2020 ನೋಟ (445 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 18th ಫಲಿತಾಂಶ 18/08/2020 ನೋಟ (435 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 17th ಫಲಿತಾಂಶ 17/08/2020 ನೋಟ (461 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 16th ಫಲಿತಾಂಶ 16/08/2020 ನೋಟ (446 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಫಲಿತಾಂಶ 15/08/2020 ನೋಟ (441 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಫಲಿತಾಂಶ 14/08/2020 ನೋಟ (444 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 13th ಫಲಿತಾಂಶ 13/08/2020 ನೋಟ (449 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 12th ಫಲಿತಾಂಶ 12/08/2020 ನೋಟ (429 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 11th ಫಲಿತಾಂಶ 11/08/2020 ನೋಟ (409 KB)