ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿವರಣೆ

KNOW YOUR OFFICER