ಮುಚ್ಚಿ

ಅನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಇಮೇಲ್ : dckodagu[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9482628409
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-225500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900