ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಕೆ. , ಕ.ಆ.ಸೇ. (ಹಿ.ಶ್ರೇ.)

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9483083217
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-223500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900