ಮುಚ್ಚಿ

ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಿ.ಬಿ

ಇಮೇಲ್ : caokzp[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480869009
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-228908
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-228905