ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿ ಆರ್ ರೂಪಾ, ಕೆಎಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8277863436
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-223500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900