ಮುಚ್ಚಿ

ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಐ ಎ ಎಸ್

ಇಮೇಲ್ : ceokodagu[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480869000
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08272-221393
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-228905