ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ದಿನಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
17-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
18-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
19-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
20-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
23-Nov-2021
  1. ಎಂ.ಪಿ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ
  2. ಡಾ.ಮಂಥರ್ ಗೌಡ
  3. ಎಚ್.ಯು. ಇಸಾಕ್