ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು – ನಕಾರಾತ್ಮಕ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು –
ನಕಾರಾತ್ಮಕ
ದಿನಾಂಕ / ತಿಂಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ 19th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 18th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 17th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 16th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 15th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 14th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 13th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 12th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 11th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 10th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 9th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 8th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 7th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 6th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 5th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 4th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 3rd, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 2nd, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 1st, 2020
ಜುಲೈ 31st, 2020
ಜುಲೈ 30th, 2020
ಜುಲೈ 29th, 2020
ಜುಲೈ 28th, 2020
ಜುಲೈ 27th, 2020
ಜುಲೈ 26th, 2020
ಜುಲೈ 25th, 2020
ಜುಲೈ 24th, 2020
ಜುಲೈ 23rd, 2020
ಜುಲೈ 21st – 22nd, 2020
ಜುಲೈ 20th, 2020
ಜುಲೈ 19th, 2020
ಜುಲೈ 18th, 2020
ಜುಲೈ 17th, 2020
ಜುಲೈ 10th -15th, 2020
ಜುಲೈ 07th -12th, 2020
ಜುಲೈ 01st-06th, 2020
ಜೂನ್ 2020
ಮೇ 2020
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
ಮಾರ್ಚ್ 2020