ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಫ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು –
ನಕಾರಾತ್ಮಕ
ದಿನಾಂಕ / ತಿಂಗಳು
ಜುಲೈ 28th, 2021
ಜುಲೈ 27th, 2021
ಜುಲೈ 26th, 2021
ಜುಲೈ 24th, 2021
ಜುಲೈ 23rd, 2021
ಜುಲೈ 22nd, 2021
ಜುಲೈ 21st, 2021
ಜುಲೈ 20th, 2021
ಜುಲೈ 19th, 2021
ಜುಲೈ 17th, 2021
ಜುಲೈ 16th, 2021
ಜುಲೈ 15th, 2021
ಜುಲೈ 14th, 2021
ಜುಲೈ 13th, 2021
ಜುಲೈ 12th, 2021
ಜುಲೈ 10th, 2021
ಜುಲೈ 9th, 2021
ಜುಲೈ 8th, 2021
ಜುಲೈ 7th, 2021
ಜುಲೈ 6th, 2021
ಜುಲೈ 4th, 2021
ಜುಲೈ 3rd, 2021
ಜೂನ್ 30th, 2021
ಜೂನ್ 29th, 2021
ಜೂನ್ 28th, 2021
ಜೂನ್ 27th, 2021
ಜೂನ್ 26th, 2021
ಜೂನ್ 25th, 2021
ಜೂನ್ 24th, 2021
ಜೂನ್ 23rd, 2021
ಜೂನ್ 22nd, 2021
ಜೂನ್ 21st, 2021
ಜೂನ್ 20th, 2021
ಜೂನ್ 19th, 2021
ಜೂನ್ 17th, 2021
ಜೂನ್ 16th, 2021
ಜೂನ್ 15th, 2021
ಜೂನ್ 14th, 2021
ಜೂನ್ 13th, 2021
ಜೂನ್ 12th, 2021
ಜೂನ್ 11th, 2021
ಜೂನ್ 10th, 2021
ಜೂನ್ 9th, 2021
ಜೂನ್ 8th, 2021
ಜೂನ್ 7th, 2021
ಜೂನ್ 6th, 2021
ಜೂನ್ 5th, 2021
ಜೂನ್ 4th, 2021
ಜೂನ್ 3rd, 2021
ಜೂನ್ 2nd, 2021
ಜೂನ್ 1st, 2021
ಮೇ 31th, 2021
ಮೇ 30th, 2021
ಮೇ 29th, 2021
ಮೇ 28th, 2021
ಮೇ 27th, 2021
ಮೇ 26th, 2021
ಮೇ 25th(Part2), 2021
ಮೇ 25th, 2021
ಫೆಬ್ರವರಿ 05th, 2021
ಆಗಸ್ಟ್ 19th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 18th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 17th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 16th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 15th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 14th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 13th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 12th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 11th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 10th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 9th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 8th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 7th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 6th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 5th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 4th, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 3rd, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 2nd, 2020
ಆಗಸ್ಟ್ 1st, 2020
ಜುಲೈ 31st, 2020
ಜುಲೈ 30th, 2020
ಜುಲೈ 29th, 2020
ಜುಲೈ 28th, 2020
ಜುಲೈ 27th, 2020
ಜುಲೈ 26th, 2020
ಜುಲೈ 25th, 2020
ಜುಲೈ 24th, 2020
ಜುಲೈ 23rd, 2020
ಜುಲೈ 21st – 22nd, 2020
ಜುಲೈ 20th, 2020
ಜುಲೈ 19th, 2020
ಜುಲೈ 18th, 2020
ಜುಲೈ 17th, 2020
ಜುಲೈ 10th -15th, 2020
ಜುಲೈ 07th -12th, 2020
ಜುಲೈ 01st-06th, 2020
ಜೂನ್ 2020
ಮೇ 2020
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
ಮಾರ್ಚ್ 2020